نقش اعتقادات دینی و راهبرد‌های نظم جویی شناختی هیجانی با میانجیگری سن در بهزیستی روان‌شناختی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسندگان

1 هیأت علمی - پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ساینس مالزی

چکیده

بیان مسأله: ساختار بهزیستی روان‌شناختی در مرکز توجه شاخه‌ای از روان‌شناسی به نام روان‌شناسی مثبت قرار گرفته است و به نظر اسنایدر و لوپز (2002) ترکیبی از شادی و یافتن معنا در زندگی است. در این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع رابطه نظم‌جویی شناختی هیجانی و اعتقادات دینی به همراه متغیر میانجی سن با بهزیستی روان‌شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی است. آزمون‌‌های نظم‌جویی شناخی هیجانی، اعتقادات دینی و بهزیستی روان‌شناختی بر روی نمونه‌ای به حجم 245 نفر اجرا شدند. برای بررسی اعتبار آزمون‌ها از روش آلفای کرونباخ و برای سنجش مدل پیشنهادی و هچنین فرضیه‌های پژوهش، از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد هر سه آزمون از اعتبار مناسبی برای انجام کارهای پژوهشی برخوردارند. همچنین مطابق با نتایج مندرج در جدول شماره 1، شاخص‌های 97/0= GFI، 96/0CFI= و 04/0 RMSEA= و همچنین دیگر شاخص‌ها حاکی از برازندگی مناسب مدل است. نتایج حاصل از مدل بهینه به دست آمده نشان داد که اعتقادات دینی و نظم جویی هیجانی شناختی سازگار نقش مثبتی در بهزیستی روان‌شناختی و نظم جویی هیجانی شناختی ناسازگار نقش منفی بر بهزیستی روان‌شناختی دارند.
بحث و تفسیر: افرادی که از اعتقادات دینی و نظم جویی شناختی هیجانی سازگار بالاتری برخوردارند، سازگاری بهتری با موقعیت‌های زندگی داشته و بالطبع بهزیستی روان‌شناختی آنها بیشتر خواهد شد. در ادامه پیشنهاداتی جهت ارتقای وضعیت بهزیستی روانی ارایه شد.

کلیدواژه‌ها