پیش‏بینی تعهد و سهل‏انگاری سازمانی بر اساس اخلاق کار اسلامی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اخلاق کار اسلامی و سهل‏انگاری و تعهد سازمانی است و اینکه آیا اخلاق کار اسلامی می‏تواند میزان سهل‏انگاری یا تعهد سازمانی را پیش‏بینی نماید؟
روش: به این منظور گروه نمونه 300 نفری از کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از آزمون سهل‏انگاری سازمانی صفاری نیا و رازلیقی، آزمون تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه اخلاق کار اسلامی اخلاقی گردآوری شد. جهت بررسی داده‏ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که بین اخلاق کار اسلامی با سهل‏انگاری سازمانی رابطه منفی معنادار؛ و با ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین اخلاق کار اسلامی می‏تواند سهل‏انگاری سازمانی، و سبک عاطفی و هنجاری تعهد سازمانی را بصورت معناداری پیش‏بینی نماید؛ اما اگرچه اخلاق اسلامی با سبک مستمر رابطه مثبت معنادار دارد اما نمی‏تواند بطور معناداری آن را پیش‏بینی کند.
نتیجه‏گیری: از مجموع یافته‏ها می‏توان به اهمیت نقش اخلاق کار اسلامی در سازمان و اثران مثبت آن پی برد که این امر دارای تلویحات کاربردی برای متخصصان در تدوین مداخلات سازمانی در ارتباط با پیشگیری از سهل‏انگاری سازمانی و بالا بردن تعهد سازمانی کارکنان خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها