تاثیر قصه های قرآن بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف تاثیر قصه های قرآن بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی دانشجویان انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قروه است که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل می باشند. در این پژوهش 24 دانشجو با نمونه گیری تصادفی در دسترس بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. نمونه گروه آزمایش 12 نفر از دانشجویانی که در جلسات معنویت به صورت داوطلب شرکت کرده اند را شامل می باشد. نمونه گروه کنترل 12 از دانشجویان که در جلسات معنویت شرکت نکردند (از بین دانشجویان دانشگاه بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند) را شامل می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل داستانها و قصه های قرآن قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچگونه مداخله ای قرار نگرفتند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفـاده شـد. یافته های به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات شادکامی و سخت رویی روانشناسی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. نتیجه گیری می شود که داستانها و قصه های قرآن در ارتقا بر شادکامی و سخت رویی روانشناسی دانشجویان موثر است.

کلیدواژه‌ها