بررسی تطبیقی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی در نهج البلاغه و نظریه های روان شناسی

نوع مقاله : علمی - تخصصی

نویسنده

فرهنگی

چکیده

ﻫــﺪف اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘــﯽ «عوامل موثر بر رفتار اخلاقی» در« نظریه های روان شناسی»و «ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ» می باشد. روش ﭘﮋوﻫﺶ، این مقاله از نوع نظری بنیادی است. ﺑﺪﯾ ﻦﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎ لﻫﺎی اﺧﯿﺮ در نظریه های روان شناسی ﺑﺮرﺳﯽ و پنج نظریه ی طبیعت گرایی،نظریه ها ی یادگیری و شرطی سازی،نظریه های شناختی،نظریه های اجتماعی-فرهنگی و نظریه های هویت-شخصیت اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪند و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ با ﻧﻈﺮات اﻣﺎم ﻋﻠـﯽ (ع )در ﻧﻬـﺞ اﻟﺒﻼﻏـﻪ درمورد ساحت های پنج گانه اخلاق و عوامل موثربر رفتار اخلاقی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸـﺎﺑﻪ در دو دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازرشد وارتقای ساحت اخلاقی و رفتار اخلاقی و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮ ِش نظریه های روان شناسی، اﻧﺴﺎ نﻣﺤﻮر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﮕﺮش ﻧﻬ ﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ،علاوه بر توجه به ابعاد انسانی، ﺧﺪاﻣﺤﻮر اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ روح و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺧـﺪ ا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ساختار این تحقیق به دو بخش تقسیم شده است .
دربخش اول آشنایی باساحت های پنج گانه اخلاق در نهج البلاغه صورت گرفته است.
دربخش دوم نظریه های روان شناسی در مورد عوامل اثر گذاربررفتار اخلاقی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها