اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد صادق جمشیدی راد

معارف اسلامی استادیار، دانشگاه پیام نور

amshidipnu.ac.ir

سردبیر

حسین زارع

روان شناسی استاد، دانشگاه پیام نور

h_zarepnu.ac.ir

مدیر داخلی

لیلا پرهیزکار

برنامه ریزی درسی مدرس مدعو

l_parheazkarpnu.ac.ir